Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vagiraveb marjaniSvilze
  • vagiraveb marjaniSvilze
  • vagiraveb marjaniSvilze
  • vagiraveb marjaniSvilze
  • vagiraveb marjaniSvilze
  • vagiraveb marjaniSvilze
  • vagiraveb marjaniSvilze
  • vagiraveb marjaniSvilze
  • vagiraveb marjaniSvilze
15 000$ 44 552.24lari

vagiraveb marjaniSvilze

ianvari 06, 2019
GEO1273444
vagiraveb aRmaSeneblis gamzirze,marjaniSvilis metrosTan 2 wuTi savalSi,oTaxnaxevrian binas,evroremontiT .bina ari 40kv.m.meoTxe sarTuli.davagiraveb 1 an 1,5 wliT 15000 dolarad
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ipoTeka, giraoba
gancxadebebi 3841 - 3870 sul 19676

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq