Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
iyideba kerZo saxli
20 000$ 57 500.80lari

iyideba kerZo saxli

marti 30, 2019
GEO1290335
saswrapoT iyideba kerZo saxlSi 1-sarTuli 3-oTaxiT, 75 kv, bunebrivi airiT, cxeli wyliT, sveli wertilebi SigniTari, calke SesasvleliT, izolirebuli. pasi 20000$ t 574731787.
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 75m²
  • oTaxebis raodenoba : 3
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : aivani
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 40 sul 99

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq