Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vyidi binas 65kv+28kv
145 000$ 428 474.71lari

vyidi binas 65kv+28kv

ivnisi 29, 2019
GEO940795
vyidi 3 oTaxian binas_65kv +komerciul farTi_28kv(2 oTaxi) sveli wertilebiT/ mdebareoba:al.yazbegis gamziri N 47 sarTuli1,binac da naxearsardafic gamodgeba komerciul farTad xedi gadis yazbegis gamzirze.telefoni: 595 98 85 85 557 79 79 79
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 65m²
  • oTaxebis raodenoba : 3
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
  • keTilmowyoba : aivani, sardafi, baRi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 3331 - 3360 sul 7479

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq