Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vigiraveb
15 000$ 44 325.42lari

vigiraveb

agvisto 03, 2019
GEO1313911
vigiraveb binas 15000$is farglebSi sasurvelia avejiT da axali remontiT 1,2,3oTaxiani damikavSirdiT am nomerze 591 09 57 99
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 60m²
  • oTaxebis raodenoba : 3
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : lifti, aivani
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, Rumeli
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 7831 - 7836 sul 7836

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq