Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> quTaisi
iyideba erToTaxiani komerciuli farTi quTaisSi
17 000$ 50 235.48lari

iyideba erToTaxiani komerciuli farTi quTaisSi

noemberi 12, 2019
GEO1288747
iyideba komerciuli farTi quTasSi, rkinis karebiT da gisosebiT sufTa mdgomareobaSi 32 kv.m. mis: avto mSeneblis 18/8 avto qarxnis saavadmyofos gadakveTasTan tel:599 42 42 68; 577 41 75 79; 596 10 59 94. fasi 17 000$$(fasze SeiZleba dalaparakeba)
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : komerciuli farTi
  • farTobi : 32m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 451 - 480 sul 506

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq