Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> quTaisi
iyideba 3 oTaxiani bina quTaisSi

iyideba 3 oTaxiani bina quTaisSi

seqtemberi 22, 2019
GEO931765
iyideba 3 oTaxiani bina z.WavWavaZis quCaze Zveli remontiT,karg mdgomareobaSi,mudmivi cxeli da civi wyali,telefoni,interneti,metalo–plasmasi fanjrebi,rkinis karebiT,fanjrebze Sida xis darabebiT(xis masala wabli da makagoni)sadarbazoSi didi rkinis saTavsoTi,sabostne adgiliT,garaJiTa da sardafiT.
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • oTaxebis raodenoba : 3
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, lifti, sardafi, sxveni, SemoRobili adgili, calke gamoyofili adgili
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, interneti, wifi (ukabelo interneti), Shida telefoni, Digicode
  • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 121 - 150 sul 442

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq