Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qobuleTi 3 oTaxiani bina momatebis perspeqtiveT 30000 dolariia fasi
  • qobuleTi 3 oTaxiani bina momatebis perspeqtiveT 30000 dolariia fasi
  • qobuleTi 3 oTaxiani bina momatebis perspeqtiveT 30000 dolariia fasi
  • qobuleTi 3 oTaxiani bina momatebis perspeqtiveT 30000 dolariia fasi
  • qobuleTi 3 oTaxiani bina momatebis perspeqtiveT 30000 dolariia fasi
  • qobuleTi 3 oTaxiani bina momatebis perspeqtiveT 30000 dolariia fasi
  • qobuleTi 3 oTaxiani bina momatebis perspeqtiveT 30000 dolariia fasi
  • qobuleTi 3 oTaxiani bina momatebis perspeqtiveT 30000 dolariia fasi
30 000$ 88 648.80lari

qobuleTi 3 oTaxiani bina momatebis perspeqtiveT 30000 dolariia fasi

ianvari 08, 2019
GEO1273824
SeiZleba molaparakeba amitom damikavSirdiT telefonis nomerze555 303015 vaxo. bina mdebareobs zRvidan 200 metroSi. myudro da uxmauro adgilze.
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 70m²
  • oTaxebis raodenoba : 3
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 6271 - 6300 sul 9124

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq