Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qobuleTSi qiravdeba sastumros tipis saojaxo sastumro, qalaqis centrSi zRxvasTan axlos
  • qobuleTSi qiravdeba sastumros tipis saojaxo sastumro, qalaqis centrSi zRxvasTan axlos
  • qobuleTSi qiravdeba sastumros tipis saojaxo sastumro, qalaqis centrSi zRxvasTan axlos
  • qobuleTSi qiravdeba sastumros tipis saojaxo sastumro, qalaqis centrSi zRxvasTan axlos
15lari

qobuleTSi qiravdeba sastumros tipis saojaxo sastumro, qalaqis centrSi zRxvasTan axlos

ivnisi 03, 2018
GEO1137285
qiravdeba sastumros tipis saxli qobuleTSi zRvasTan axlos, qalaqis centrSi.
mis: WavWavaZis quCa 38
mob: 599370104 meri
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : Land
  • miwa : 350m²
  • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, maRaziebi, zRva, tba, mdinare
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 1591 - 1620 sul 9124

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq