Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qiravdeba bina baTumSi
100$ 295.50lari

qiravdeba bina baTumSi

ianvari 04, 2019
GEO427632
qiravdeba baTumSi studios tipis bina evroremontiT , axalaSenebul , ORBI SEA TOWERS ''-is korpusSi.zRvidan pirvel zolSi , mexuTe sarTulze,zRvis xediT. bina aRWurvilia Tanamedrove teqnikiTa da aqsesuarebiT, televiziiT, internetiT, cxeli wyliT, gasaSleli savarZliT.bina gaTvlilia maqsimum oTx adamianze.fasi:100$
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • oTaxebis raodenoba : 2
  • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, televizori
  • samezoblo : supermarketi, maRaziebi, zRva
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 4111 - 4140 sul 7479

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq