Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
iyideba sakuTari 105 kv.m saxli 995 kv.m ezoTi, qarelis raionSi sofel xvedureTSi. Tblisidan 45 wuTi
 • iyideba sakuTari 105 kv.m saxli 995 kv.m ezoTi, qarelis raionSi sofel xvedureTSi. Tblisidan 45 wuTi
 • iyideba sakuTari 105 kv.m saxli 995 kv.m ezoTi, qarelis raionSi sofel xvedureTSi. Tblisidan 45 wuTi
 • iyideba sakuTari 105 kv.m saxli 995 kv.m ezoTi, qarelis raionSi sofel xvedureTSi. Tblisidan 45 wuTi
 • iyideba sakuTari 105 kv.m saxli 995 kv.m ezoTi, qarelis raionSi sofel xvedureTSi. Tblisidan 45 wuTi
 • iyideba sakuTari 105 kv.m saxli 995 kv.m ezoTi, qarelis raionSi sofel xvedureTSi. Tblisidan 45 wuTi
 • iyideba sakuTari 105 kv.m saxli 995 kv.m ezoTi, qarelis raionSi sofel xvedureTSi. Tblisidan 45 wuTi
 • iyideba sakuTari 105 kv.m saxli 995 kv.m ezoTi, qarelis raionSi sofel xvedureTSi. Tblisidan 45 wuTi
 • iyideba sakuTari 105 kv.m saxli 995 kv.m ezoTi, qarelis raionSi sofel xvedureTSi. Tblisidan 45 wuTi
22 000lari

iyideba sakuTari 105 kv.m saxli 995 kv.m ezoTi, qarelis raionSi sofel xvedureTSi. Tblisidan 45 wuTi

ivnisi 07, 2019
GEO1298501
iyideba sakuTari 105 kv.m saxli 995 kv.m ezoTi, qarelis raionSi sofel xvedureTSi. Tblisidan 45 wuTis savalze . 4 oTaxi. 20 kv.m verandiT, 7 kv.m aivaniT. fasi 22000 lari fasze dalaparakeba SeiZleba . ☎: 574493939 niki (mepatrone)
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 995m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 4761 - 4780 sul 6957

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq