Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> quTaisi
iyideba, an icvleba
40 000$ 118 198.40lari

iyideba, an icvleba

ianvari 08, 2019
GEO1166803
quTaisis centralur ubanSi, saukeTeso, myudro ubanSi,balaxvanSi, daviT aRmaSeneblis gamziris dasawyisSi, arqiteqtorTa saxlSi iyideba, an icvleba 2 oTaxianze(Tqvenis mxridan Tanxis damatebiT) 3 oTaxiani, koridoruli proeqtis bina lojiT, mTlianad 80 kv metris farTiT, maRal pirvel sarTulze, Zveli remontiT. binas aqvs 2 sardafi da ezoSi kapitaluri avtofarexi. bina saukeTeso variantia komerciuli farTis, ofisis gansaTavseblad! SesaZlebelia gaqiravebac.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 80m²
  • oTaxebis raodenoba : 3
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi
  • pirobebi : interneti
  • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 4981 - 5010 sul 9124

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq