Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qobuleTSi, saukeTeso adgilas, Tamar mefis quCaze, zRvidan 20 metrSi pirvel zolSi) iyideba bina!
 • qobuleTSi, saukeTeso adgilas, Tamar mefis quCaze, zRvidan 20 metrSi pirvel zolSi) iyideba bina!
 • qobuleTSi, saukeTeso adgilas, Tamar mefis quCaze, zRvidan 20 metrSi pirvel zolSi) iyideba bina!
 • qobuleTSi, saukeTeso adgilas, Tamar mefis quCaze, zRvidan 20 metrSi pirvel zolSi) iyideba bina!
 • qobuleTSi, saukeTeso adgilas, Tamar mefis quCaze, zRvidan 20 metrSi pirvel zolSi) iyideba bina!
 • qobuleTSi, saukeTeso adgilas, Tamar mefis quCaze, zRvidan 20 metrSi pirvel zolSi) iyideba bina!
 • qobuleTSi, saukeTeso adgilas, Tamar mefis quCaze, zRvidan 20 metrSi pirvel zolSi) iyideba bina!
37 000$ 109 334.93lari

qobuleTSi, saukeTeso adgilas, Tamar mefis quCaze, zRvidan 20 metrSi pirvel zolSi) iyideba bina!

seqtemberi 30, 2019
GEO1313877
saswrafod! qobuleTSi, saukeTeso adgilas, Tamar mefis quCaze, zRvidan 20 metrSi (pirvel zolSi) iyideba bina! bina iqneba saukeTeso SesaZlebloba sezonurad dasvenebisTvis da aseve mudmivi Semosavlis wyaro! aris Savi karkasi da Zalian kargi xarisxis masaliT naSeni (TboizolaciiT). mTis xediT, 44 kvadratuli metri, oroTaxiani, 1 aivniT.
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 44m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, supermarketi, maRaziebi, zRva
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 31 - 60 sul 828

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq