Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
baRdaTi sof. wiTelxevi
  • baRdaTi sof. wiTelxevi
  • baRdaTi sof. wiTelxevi
  • baRdaTi sof. wiTelxevi
  • baRdaTi sof. wiTelxevi
13 000$ 38 415.36lari

baRdaTi sof. wiTelxevi

agvisto 03, 2019
GEO1313960
iyideba saxli ezoTi. ezo 1400 kv m 574 47 84 14
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 1400m²
  • miwa : 1400m²
  • oTaxebis raodenoba : 6
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 6451 - 6480 sul 7836

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq