Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> saburTalo
ar iyidoT devs auqcionze
250 000lari

ar iyidoT devs auqcionze

ivlisi 17, 2019
GEO1310670
saxli aris Cemi da varT didi ojaxi, banki cdilobs gayidvas da mTeli ojaxis usaxlkarod datovebas! sakadastro kodi 01.10.16.004.020.01.01.002
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 100m²
  • oTaxebis raodenoba : 3
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 5761 - 5790 sul 7479

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq