Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika
iyideba baTumSi bagrationze 59kv Savi karkasi
  • iyideba baTumSi bagrationze 59kv Savi karkasi
  • iyideba baTumSi bagrationze 59kv Savi karkasi
  • iyideba baTumSi bagrationze 59kv Savi karkasi
70 000lari

iyideba baTumSi bagrationze 59kv Savi karkasi

oqtomberi 17, 2019
GEO1321932
iyideba baTumSi bagrationze 59kv Savi karkasi
(bau savadmyofosTan) me3 sarTulze. fasi:70000 lari
. tel:592310483 568692948
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 58mΒ²
  • oTaxebis raodenoba : 1
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1 - 30 sul 1444

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq