Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
viqiraveb !
300lari

viqiraveb !

ivlisi 15, 2019
GEO1310274
viqiraveb korpusis binas vazisubanSi 350 laris farglebSi
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 50m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1621 - 1650 sul 8774

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq