Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
satumro urekSi
 • satumro urekSi
 • satumro urekSi
 • satumro urekSi
 • satumro urekSi
 • satumro urekSi
80lari

satumro urekSi

ivlisi 30, 2018
GEO1237184
gvaqvs kai sastumro urekSi . ar aris centrSi . aris mSvid da wynar adgilas . aris Cveulebrivi oTaxebi, ukeTesi oTaxebic da 2 kotejic. fasebi ikiTxeT.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 50m²
 • miwa : 100m²
 • oTaxebis raodenoba : 30
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 30
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 30
 • xelmisawvdomia : 2023-12-31
 • mweveli : ki
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, aivani, baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, interneti, wifi (ukabelo interneti)
 • samezoblo : mdinare
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 4021 - 4050 sul 7806

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq