Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> quTaisi
quTaisSi d.aRmaSeneblis gamz. qiravdeba samoTaxiani bina 200 ₾
200lari

quTaisSi d.aRmaSeneblis gamz. qiravdeba samoTaxiani bina 200 ₾

seqtemberi 25, 2019
GEO1321638
quTaisSi aRmaSeneblis gamzirze qiravdeba samoTaxiani bina, axalaSenebul korpusSi. bina me-12 sarTulia. binaSi Seyvanilia komunikaciebi. ara aqvs aveji. bina qiravdeba 200larad. tel:599389387
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 70m²
  • oTaxebis raodenoba : 3
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 31 - 60 sul 291

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq