Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba kerZo saxlis darbazi

qiravdeba kerZo saxlis darbazi

aprili 09, 2019
GEO1292090
rusTavSi qirqvdeba kerZo saxlis sadResaswaulo darbazi buxriT, keTilmowyobili ezo baRiT sadResaswaulod.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 100m²
  • miwa : 200m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
  • keTilmowyoba : buxari, baRi, kerZo saxli
  • pirobebi : avejiT gawyobili
  • samezoblo : mdinare
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 2071 - 2100 sul 8774

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq