Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba kerZo saxli kojorSi

qiravdeba kerZo saxli kojorSi

ivlisi 27, 2019
GEO1217619
qiravdeba orsarTuliani saxlis meore sarTulze ori oTaxi izolirebuli vana tualetiT da da samzareuloTi. daxuruli da Ria aivnebiT. saxli mdebareobs tyis masividan da gasarTobi parkidan 200 metrSi. wyali da gazi mudmivi saxls aqvs didi saTamaSo ezo balaxiT dafaruli. aris manqanis dasayenebeli adgili. qiravdeba sezonurad da dRiurad fasi SeTanxmebiT. telefoni 599532737 nana 2239491 lena
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 200m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • damatebiTi gadasaxadebi : 100lari
 • xelmisawvdomia : 2018-06-02
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, aivani, veranda, SemoRobili adgili, kerZo saxli
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, televizori
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, sasursaTo, supermarketi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1051 - 1080 sul 7872

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq