Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba izolirebuli asobniaki kerZo saxlSi evroremontiT fasi 350lari
  • qiravdeba izolirebuli asobniaki kerZo saxlSi evroremontiT fasi 350lari
  • qiravdeba izolirebuli asobniaki kerZo saxlSi evroremontiT fasi 350lari
  • qiravdeba izolirebuli asobniaki kerZo saxlSi evroremontiT fasi 350lari
350lari

qiravdeba izolirebuli asobniaki kerZo saxlSi evroremontiT fasi 350lari

ivlisi 30, 2018
GEO1025157
qiravdeba izolirebuli asobniaki evroremontiT, kondencionriT, avejiT, sarecxi manqaniT, macivriT, internetiT, bunebrivi airiT, fasi 350 laro (SesaZlebelia daklebac)
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 30m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi
  • samezoblo : sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 5521 - 5550 sul 7872

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq