Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba dRiurad kerZo saxli
 • qiravdeba dRiurad kerZo saxli
 • qiravdeba dRiurad kerZo saxli
 • qiravdeba dRiurad kerZo saxli
 • qiravdeba dRiurad kerZo saxli
 • qiravdeba dRiurad kerZo saxli
 • qiravdeba dRiurad kerZo saxli
 • qiravdeba dRiurad kerZo saxli
 • qiravdeba dRiurad kerZo saxli
2lari

qiravdeba dRiurad kerZo saxli

oqtomberi 07, 2019
GEO1137645
Zalian iafad qiravdeba 65 kvm bina Zvel TbilisSi, darekeT mepatronesTan 593-66-30-04
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 65m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • mweveli : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, aivani, sardafi, baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, saSrobi, wifi (ukabelo interneti), televizori
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 451 - 480 sul 7593

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq