Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi >> borjomi
qiravdeba bina borjomSi

qiravdeba bina borjomSi

noemberi 02, 2018
GEO907474
qiravdeba bina borjomSi tyesTan axlos didi ezo Calke Sesasvleli
kontaqti :
  • farTobi : 30m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : parkingi, terasa
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, televizori
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 5521 - 5550 sul 7806

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq