Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba TbilisSi bina 300 lari
 • qiravdeba TbilisSi bina 300 lari
 • qiravdeba TbilisSi bina 300 lari
 • qiravdeba TbilisSi bina 300 lari
 • qiravdeba TbilisSi bina 300 lari
 • qiravdeba TbilisSi bina 300 lari
 • qiravdeba TbilisSi bina 300 lari
 • qiravdeba TbilisSi bina 300 lari
 • qiravdeba TbilisSi bina 300 lari
300lari

qiravdeba TbilisSi bina 300 lari

maisi 13, 2019
GEO1238722
bina aris axali garemontebuli. winaswar 2 Tvis gadasaxadiT, romelic ukan daubrundeba mqiravebels im SemTxvevaSi Tu komunalurebi gadaxdili iqneba da bina ar iqneba dazianebuli. qiravdeba minimum 1 wliT. misamarTia qiziyis quCa # 34, bina 34. (pepelas dasaxleba ).
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 35m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • mweveli : ki
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, sardafi
 • pirobebi : keTilmpowyobili samzareulo, Rumeli, gazqura, kondicioneri
 • samezoblo : sacxobi, sasursaTo, maRaziebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 1501 - 1530 sul 7872

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq