Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba!
 • qiravdeba!
 • qiravdeba!
 • qiravdeba!
 • qiravdeba!
 • qiravdeba!
 • qiravdeba!
 • qiravdeba!
 • qiravdeba!
700€ 2 294.48lari

qiravdeba!

maisi 29, 2019
GEO1300838
qiravdeba bina axali,idealur mdgomareobaSi.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 116m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 2731 - 2760 sul 7593

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq