Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> varkeTili
dRiuri gaqiraveba
 • dRiuri gaqiraveba
 • dRiuri gaqiraveba
 • dRiuri gaqiraveba
55lari

dRiuri gaqiraveba

maisi 09, 2018
GEO684054
qiravdeba bina dRiurad, aris aveji,televizori, interneti,gaTboba da cxeli wyali, binis safasuri 24 saaTis ganmavlobaSi aris 55 lari.bina aris axali garemontebuli. tel : 599908335
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 42m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 331 - 360 sul 7872

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq