Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi >> borjomi
borjomSi, rusTavelis quCaze qiravdeba bina dRiurad.
 • borjomSi, rusTavelis quCaze qiravdeba bina dRiurad.
 • borjomSi, rusTavelis quCaze qiravdeba bina dRiurad.
 • borjomSi, rusTavelis quCaze qiravdeba bina dRiurad.
 • borjomSi, rusTavelis quCaze qiravdeba bina dRiurad.
 • borjomSi, rusTavelis quCaze qiravdeba bina dRiurad.
 • borjomSi, rusTavelis quCaze qiravdeba bina dRiurad.
 • borjomSi, rusTavelis quCaze qiravdeba bina dRiurad.
 • borjomSi, rusTavelis quCaze qiravdeba bina dRiurad.
30lari

borjomSi, rusTavelis quCaze qiravdeba bina dRiurad.

agvisto 04, 2019
GEO1306740
borjomSi, rusTavelis quCaze qiravdeba bina dRiurad.sufTa mdgomareobasi, sveli wertilebiT, cxeli da civi wyali, interneti WIFI, televizia, tel:591-300-347, 577-46-77-37.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 80m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 4001 - 4040 sul 8290

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq