Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> CuRureTi
qiravdeba seqcia prestiJul adgilas mdebare maRaziaSi
700lari

qiravdeba seqcia prestiJul adgilas mdebare maRaziaSi

ianvari 05, 2019
GEO1235693
qiravdeba seqcia marjaniSvilze mdebare maRaziaSi, maRazia aris Zalian karg adgilas, xalxmraval quCaze. fasi 700 lari. damatebiTi detalebisTvis damikavSirdiT 568 95 15 29
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : komerciuli farTi
  • farTobi : 10m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 41 - 80 sul 87

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq