Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> CuRureTi
qiravdeba dRiurad 50 lari M marjaniSvilTan t-592180509
50lari

qiravdeba dRiurad 50 lari M marjaniSvilTan t-592180509

ivlisi 04, 2018
GEO345849
qiravdeba dRiurad ori izolirebuli, komfortuli, sufTa bina Tbilisis centrSi erTi da imave misamarTze rogorc ucxoeli stumrebisTvis, aseve adgilobrivi stumrebisTvis.binebi aris garemontebuli,mudmivi civi da cxeli wyali, keTilmowyobili samzareulo, abazana SxapiT, televizori sakabelo arxebiT, macivari, interneti-wi-fi, sufTa TeTreuli, sarecxi manqana.gvyavs mZRoli komfortuli manqaniT,mgzavroba aeroportidan sastumroSi 20 dolari, Cveni misamarTia: winamZRvriSvilis quCa, metro marjaniSvilidan 5 wuTis savalze.ori kacis Rirebulebaa - 30 dolari, sami - 40 dolari, mob: +995 599178465. +995 592180509, skype:paataiobidze2
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 35m²
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 40 sul 73

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq