Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
saswrafod qiravdeba kerZo saxlSi sacxovrebeli farTi. baTumi m. varSaniZis #265
 • saswrafod qiravdeba kerZo saxlSi sacxovrebeli farTi. baTumi m. varSaniZis #265
 • saswrafod qiravdeba kerZo saxlSi sacxovrebeli farTi. baTumi m. varSaniZis #265
 • saswrafod qiravdeba kerZo saxlSi sacxovrebeli farTi. baTumi m. varSaniZis #265
 • saswrafod qiravdeba kerZo saxlSi sacxovrebeli farTi. baTumi m. varSaniZis #265
 • saswrafod qiravdeba kerZo saxlSi sacxovrebeli farTi. baTumi m. varSaniZis #265
 • saswrafod qiravdeba kerZo saxlSi sacxovrebeli farTi. baTumi m. varSaniZis #265
 • saswrafod qiravdeba kerZo saxlSi sacxovrebeli farTi. baTumi m. varSaniZis #265
350lari

saswrafod qiravdeba kerZo saxlSi sacxovrebeli farTi. baTumi m. varSaniZis #265

seqtemberi 12, 2019
GEO1316736
sacxovrebeli farTi aRWurvilia saWiro teqnikiTa (televizori, macivari, sarecxi manqana) da avejiT, aseve televizia+interneti, bunebrivi airi, gaTboba da cxeli wyali. erTi wliT qiraobis SemTxvevaSi Tanxa aris 350 lari, foto masalaze arsebuli inventari da WurWeli darCeba, gasaqiravebel farTs aqvs izolirebuli Sesasvleli da sakuTari ezo. saxli mdebareobs mamia varSaniZis #265, Zveli urexis teritoria, centralur gzasTan (cixis gadasaxvevTan axlos)
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 50m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • xelmisawvdomia : 2019-04-09
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, SemoRobili adgili, kerZo saxli, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 12811 - 12840 sul 16568

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq