Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qvemo qarTli >> rusTavi
iyideba miwis nakveTi

iyideba miwis nakveTi

agvisto 23, 2018
GEO867654
iyideba miwis nakveTi rusTavSi, mesame dasaxlebaSi axlos cementis qarxana. gardabnis-rusTavis gzatkecilze. nomeri: 179, miwis farTobi 1300 kvadratuli metri. molaparakeba fasi
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gayidva
ruqis naxva
gancxadebebi 31 - 60 sul 336

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq