Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> quTaisi
iyideba saxli quTaisidan 3 km. sofel kvaxWirSi
 • iyideba saxli quTaisidan 3 km. sofel kvaxWirSi
 • iyideba saxli quTaisidan 3 km. sofel kvaxWirSi
 • iyideba saxli quTaisidan 3 km. sofel kvaxWirSi
 • iyideba saxli quTaisidan 3 km. sofel kvaxWirSi
 • iyideba saxli quTaisidan 3 km. sofel kvaxWirSi
 • iyideba saxli quTaisidan 3 km. sofel kvaxWirSi
 • iyideba saxli quTaisidan 3 km. sofel kvaxWirSi
 • iyideba saxli quTaisidan 3 km. sofel kvaxWirSi
19 000$ 54 727.43lari

iyideba saxli quTaisidan 3 km. sofel kvaxWirSi

dekemberi 05, 2019
GEO1281690
quTaisidan 3 km. sofel kvaxWirSi iyideba saxli 300m. ezo 1200m. saxnavi miwa 6000m. saxlis pirveli sarTuli garemontebulia. samzareulo da saabazano kafeli metlaxiT. sardafi 15m. civi da cxeli wyali. gaTboba karma. ezoSi aris Wa 25 m. siRrmis. kranis wyali. interneti da sakabelo televizia. sofelSi aris sajaro skola da baga-baRi. dadis marSutka yovel 2 saaTSi. fasi 19000$.
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 300m²
 • miwa : 7200m²
 • oTaxebis raodenoba : 9
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 6
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : aivani, veranda, sardafi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli
 • pirobebi : keTilmowyobili samzareulo, gazqura, interneti, wifi (ukabelo interneti), sakabelo televizia
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, maRaziebi, mdinare
uZravi qonebis gayidva
gancxadebebi 151 - 180 sul 788

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq