Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> quTaisi
140000$ iyideba samsarTuliani saxli stadionTan
 • 140000$ iyideba samsarTuliani saxli stadionTan
 • 140000$ iyideba samsarTuliani saxli stadionTan
 • 140000$ iyideba samsarTuliani saxli stadionTan
 • 140000$ iyideba samsarTuliani saxli stadionTan
 • 140000$ iyideba samsarTuliani saxli stadionTan
 • 140000$ iyideba samsarTuliani saxli stadionTan
 • 140000$ iyideba samsarTuliani saxli stadionTan
 • 140000$ iyideba samsarTuliani saxli stadionTan
140 000$ 413 703.92lari

140000$ iyideba samsarTuliani saxli stadionTan

noemberi 04, 2019
GEO1326839
saswrafod iyideba saxli 140 000$, quTaisSi, stadionTan, mesxis quCaze. saxli aris axali aSenebuli, sam sarTulze, samive sarTuli dakavSirebulia Sida marmarilos kibeebiT, rkinis Weduri rikulebiT, saxli aris damoukidebeli, oTxive mxridan, ezo sul aris 420 kv.m farTis, samive sarTuli erTad ki 400 kv.m farTis. pirvel sarTulze ganTavsebulia holi, keTilmowyobili garaJi, marani kafelmetlaxSi, samzareulo da saabazano, meore sarTulze ki didi zala, samzareulo da yoveldRiuri oTaxi gaerTianebulia, rmelic gaTvaliswinebulia samzareulod, kedlebze da iatakze gakrulia espanuri kafelmetlaxi, aqbs sami saZinebeli aqedan erT saZinebels aqvs Tavisi sveli wertili, xolo 2 ki saerrTo 2 sveli wertili espanur kafel metlaxSi, mesame sartulze ki aqvs 3 sazinebeli, aqedan 2 aqvs Tavisi damoukidebeli sveli wertili, da kideb saerTo sveli wertili, sul saxlSi aris 8 sveli wertili, yvela saZinebelsi da folSi aris kondecioneri, centrauri gaTbobis sistemiT, rkinis Weduri ZiriTadi karebiT, kakaosferi laminatis fanjrebiT Tavisi gisosebiT da Sesaferisi jaluzebiT, ezo aris mopirkeTebuli qvis filebiT, WiSkari aqvs rkinis Weduri nakeTobebiT, ezo SemoRobilia gaTlili qvis RobiT, saxli am etapze funqcionirebs sastumro rogorc 42 personalze Tavisi avejiT, yvela saZinebelSi aqvs plazmuri televizorebi, saxli iyideba 140000$ Tavisi avejiT da inventariT, xolo avejis da inventaris gareSe 140000$.
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 400m²
 • miwa : 420m²
 • oTaxebis raodenoba : 10
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 5
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 5
 • keTilmowyoba : aivani, terasa, veranda, buxari, sardafi
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, WurWlis sarecxi manqana, saSrobi, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi, Shida telefoni, Digicode
 • samezoblo : zRva
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gayidva
gancxadebebi 601 - 630 sul 882

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq