Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba vakeSi 400 larad ori oTaxiani bina
400lari

qiravdeba vakeSi 400 larad ori oTaxiani bina

maisi 15, 2019
GEO1289399
qiravdeba zemo vakeSi. 2 oTaxiani bina. grZelvadianad. dabalWeriani. axali remontiT. keTil mowyobili. 40 kv/m. abazana samzareulo sarecxi manqana. aivani. yvela saWiro avejiT.darekeT t 2322293953. fasi 400 lari.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 40m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, interneti, sakabelo arxebi
  • samezoblo : tba
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
gancxadebebi 1081 - 1100 sul 19622

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq