Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba dRiurad oTaxi
 • qiravdeba dRiurad oTaxi
 • qiravdeba dRiurad oTaxi
 • qiravdeba dRiurad oTaxi
 • qiravdeba dRiurad oTaxi
 • qiravdeba dRiurad oTaxi
45lari

qiravdeba dRiurad oTaxi

agvisto 13, 2019
GEO964175
qiravdeba dRiurad 45 larad keTilmowyobili, axalad garemontebuli 20 kv.m farTis oTaxi italiur ezoSi, metro avlabarTan, yvela pirobiT, cxeli wyliT, macivriT, sarecxi manqaniT, kondencioneriT, televizoriT, internetiT, avejiT, feni, eleqtroCaidani, WurWeli da TeTreuli, manqanis sadgomi adgiliT. (sam adamianze)
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 20m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • xelmisawvdomia : 2016-07-17
 • keTilmowyoba : kerZo saxli
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, sarecxi manqana, saSrobi, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, mdinare
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 11561 - 11600 sul 18963

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq