Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba baTumSi dRiurad javaxiSvilze 105kv axlaSenebulSi
 • qiravdeba baTumSi dRiurad javaxiSvilze 105kv axlaSenebulSi
 • qiravdeba baTumSi dRiurad javaxiSvilze 105kv axlaSenebulSi
 • qiravdeba baTumSi dRiurad javaxiSvilze 105kv axlaSenebulSi
 • qiravdeba baTumSi dRiurad javaxiSvilze 105kv axlaSenebulSi
 • qiravdeba baTumSi dRiurad javaxiSvilze 105kv axlaSenebulSi
 • qiravdeba baTumSi dRiurad javaxiSvilze 105kv axlaSenebulSi
 • qiravdeba baTumSi dRiurad javaxiSvilze 105kv axlaSenebulSi
 • qiravdeba baTumSi dRiurad javaxiSvilze 105kv axlaSenebulSi
100lari

qiravdeba baTumSi dRiurad javaxiSvilze 105kv axlaSenebulSi

agvisto 20, 2019
GEO1305534
qiravdeba baTumSi dRiurad javaxiSvilze 105kv axlaSenebulSi, eklesiaTan axlos, me5 sarTulze, oTxoTaxiani sami saZinebliT, sruli komfortiT avejiT. fasi:100lari tel:592310483 568692948
592937070
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 105m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 3
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori
 • samezoblo : bankebi, maRaziebi, zRva
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
gancxadebebi 3001 - 3040 sul 19042

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq