Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba McDonald's Tan axlos bina
 • qiravdeba McDonald's Tan axlos bina
 • qiravdeba McDonald's Tan axlos bina
 • qiravdeba McDonald's Tan axlos bina
 • qiravdeba McDonald's Tan axlos bina
 • qiravdeba McDonald's Tan axlos bina
 • qiravdeba McDonald's Tan axlos bina
 • qiravdeba McDonald's Tan axlos bina
 • qiravdeba McDonald's Tan axlos bina
330$ 978.44lari

qiravdeba McDonald's Tan axlos bina

noemberi 19, 2018
GEO1184701
qiravdeba baTumSi McDonald's, Batumi Mall Tan axlos 65kv axalaSenebulSi, oroTaxiani erTi saZinebliT sruli komfortiT avjiT.bunebrivi ariT,gaTbobiT.
fasi:330 dolari tel:555 250889
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 65m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi, Shida telefoni, Digicode
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, supermarketi, maRaziebi, zRva
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 9901 - 9930 sul 17318

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq