Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> vake
qiravdeba 2 oTaxiani bina atenze evroremontiT!
 • qiravdeba 2 oTaxiani bina atenze evroremontiT!
 • qiravdeba 2 oTaxiani bina atenze evroremontiT!
 • qiravdeba 2 oTaxiani bina atenze evroremontiT!
 • qiravdeba 2 oTaxiani bina atenze evroremontiT!
 • qiravdeba 2 oTaxiani bina atenze evroremontiT!
 • qiravdeba 2 oTaxiani bina atenze evroremontiT!
 • qiravdeba 2 oTaxiani bina atenze evroremontiT!
 • qiravdeba 2 oTaxiani bina atenze evroremontiT!
500$ 1 440.20lari

qiravdeba 2 oTaxiani bina atenze evroremontiT!

dekemberi 30, 2019
GEO1299129
qiravdebaa 2 oTaxiani bina atenze evroremontiT, centraluri gaTbobiT, kondicioneriT,
silqnetis tv da internetiT, sayofacxovrebo teqnikiT da avejiT. 17 (22) sarTuli
ulamazesi xediT mTel qalaqze, sadarbazo dacviT.
detalebisTvis damikavSirdiT: 599130719 maia; 568699992 beqa;
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 60m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • xelmisawvdomia : 2019-09-03
 • keTilmowyoba : lifti, aivani, sardafi
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, saSrobi, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, bankebi, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 241 - 270 sul 17170

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq