Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
q. qobuleTi, qiravdeba farTi komerciuli gamoyenebisaTvis, zRvispiri
2 200lari

q. qobuleTi, qiravdeba farTi komerciuli gamoyenebisaTvis, zRvispiri

seqtemberi 26, 2018
GEO409078
qiravde farTi 20 kv.m, gayvanilia komerciuli airi(gazi), eleqtrodeni, wyali. aseve aris daxuruli macivari, magidebi. SesaZlebelia gamoiyenoT rogorc sacxobi an sxv. qiravdeba sezonurad (mag.:zafxulSi 2-3 TviT).
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : komerciuli farTi
  • farTobi : 20m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
  • mweveli : ki
  • Sinauri cxovelebi : ara
  • pirobebi : avejiT gawyobili, macivari
  • samezoblo : bankebi, maRaziebi, zRva
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 10441 - 10480 sul 18963

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq