Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> CuRureTi
mepatronisagan qiravdeba an iyideba 104 kv. komerciuli farTi Tamar mefis gamzirze
 • mepatronisagan qiravdeba an iyideba 104 kv. komerciuli farTi Tamar mefis gamzirze
 • mepatronisagan qiravdeba an iyideba 104 kv. komerciuli farTi Tamar mefis gamzirze
 • mepatronisagan qiravdeba an iyideba 104 kv. komerciuli farTi Tamar mefis gamzirze
 • mepatronisagan qiravdeba an iyideba 104 kv. komerciuli farTi Tamar mefis gamzirze
 • mepatronisagan qiravdeba an iyideba 104 kv. komerciuli farTi Tamar mefis gamzirze
 • mepatronisagan qiravdeba an iyideba 104 kv. komerciuli farTi Tamar mefis gamzirze
 • mepatronisagan qiravdeba an iyideba 104 kv. komerciuli farTi Tamar mefis gamzirze
 • mepatronisagan qiravdeba an iyideba 104 kv. komerciuli farTi Tamar mefis gamzirze
1 000lari

mepatronisagan qiravdeba an iyideba 104 kv. komerciuli farTi Tamar mefis gamzirze

maisi 15, 2019
GEO1134108
Tbilisis centrSi, aRmaSeneblis gamzirTan axlos, Tamar mefisa da winamZRvriSvilis kuTxeSi uSualod mepatronisagan qiravdeba an iyideba 215000 larad ovaluri Senobis fasadur nawilSi ganTavsebuli, quCidan individualuri asasvlelis mqone, me 2-e sarTulze mdebare dupleqsis tipis komerciuli farTi 100 kv.m. ( me-2 sarTuli 50kv.+aivani da me-3 sarTuli=50kv.). tualetiT, telefoniT, Tamar mefis gamzirze gamomavali vitraJiTa da ovaluri aivniT. farTi gamodgeba nebismieri saxis ofisisTvs, an 10-12 adgiliani xostelis tipis sastumros mosawyobad t.+995597505134 Viber WatsApp
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : komerciuli farTi
 • farTobi : 104m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : aivani
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 17241 - 17280 sul 24055

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq