Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
iyideba komerciuli farTi baTumiplazaSi
2 500$ 7 387.40lari

iyideba komerciuli farTi baTumiplazaSi

oqtomberi 16, 2018
GEO477341
baTumiplazaSi totalizator evropabeTis gverdiT iyideba komerciuli farTi 106 kv metri. fasi kv metri2500 dolaris eqvivalenti larSi. +995 568 45 22 00
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : komerciuli farTi
  • farTobi : 106m²
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gayidva
ruqis naxva
gancxadebebi 12921 - 12960 sul 19676

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq