Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
giravdeba bina baTumSi
  • giravdeba bina baTumSi
  • giravdeba bina baTumSi
  • giravdeba bina baTumSi
  • giravdeba bina baTumSi
  • giravdeba bina baTumSi
  • giravdeba bina baTumSi
  • giravdeba bina baTumSi
16 000$ 47 516.88lari

giravdeba bina baTumSi

oqtomberi 15, 2019
GEO1326312
giravdeba baTumSi axal aSenebul korpusSi, axali garemontebuli studios tipis bina. damgiraveblis cxovrebis uflebiT da gaqiravebis uflebiT, 4 wlis vadiT
yvelanairi teqnikiT da saWiro avejiT.
fasi 16 000 aSS. dolari.
tel: 599127557
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 30 sul 64

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq