Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
giravdeba bina
  • giravdeba bina
  • giravdeba bina
  • giravdeba bina
  • giravdeba bina
  • giravdeba bina
  • giravdeba bina
  • giravdeba bina
  • giravdeba bina
20 000$ 59 300.80lari

giravdeba bina

seqtemberi 28, 2019
GEO1325621
20 000$ giravdeba. studio tipis bina. axal aSenebul korusSi. centraluri gaTbobiT. 43kv.m. 12/16 sarTuli.avejiT teqnikiT. misamarTi: angisis quCa. tel: 557227721 (viber Whatsapp) 574235352
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 61 - 64 sul 64

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq