Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> CuRureTi
girvdeba patara, kerZo saxli kukiaze!
  • girvdeba patara, kerZo saxli kukiaze!
  • girvdeba patara, kerZo saxli kukiaze!
  • girvdeba patara, kerZo saxli kukiaze!
  • girvdeba patara, kerZo saxli kukiaze!
  • girvdeba patara, kerZo saxli kukiaze!
10 000$ 29 549.60lari

girvdeba patara, kerZo saxli kukiaze!

maisi 20, 2019
GEO1299036
giravdeba kerZo saxli kukiaze.
aris 3 oTaxi, samzareulo patara lojiT,
misaRebi da saZnebeli.
saxls aqvs ezoc. saxli giravdeba
mepatronis cxovrebis uflebiT.
anu Tqven gadagixdiT qiris fuls.
giris fasi 27000 lari (10 000$)
593 320262, 577 505212
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ipoTeka, giraoba
gancxadebebi 16801 - 16840 sul 19676

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq