Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
zRvis xediT makdonaldsTan 6 sarTuli. dRiurad bina baTumSi
 • zRvis xediT makdonaldsTan 6 sarTuli. dRiurad bina baTumSi
 • zRvis xediT makdonaldsTan 6 sarTuli. dRiurad bina baTumSi
 • zRvis xediT makdonaldsTan 6 sarTuli. dRiurad bina baTumSi
 • zRvis xediT makdonaldsTan 6 sarTuli. dRiurad bina baTumSi
 • zRvis xediT makdonaldsTan 6 sarTuli. dRiurad bina baTumSi
 • zRvis xediT makdonaldsTan 6 sarTuli. dRiurad bina baTumSi
 • zRvis xediT makdonaldsTan 6 sarTuli. dRiurad bina baTumSi
50lari

zRvis xediT makdonaldsTan 6 sarTuli. dRiurad bina baTumSi

oqtomberi 07, 2019
GEO1318080
zRvis pirvel zolSi meriotis gverdiT, axal aSenebul 25 sarTuliani korpusis me 6 sarTulze qiravdeba erT oTaxiani bina. mis: gorgilaZis quCa 118. tel: 568 79 38 46
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 35m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1 - 30 sul 479

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq