Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qirqbdeba saxli waRverSi
 • qirqbdeba saxli waRverSi
 • qirqbdeba saxli waRverSi
 • qirqbdeba saxli waRverSi
 • qirqbdeba saxli waRverSi

qirqbdeba saxli waRverSi

ivnisi 07, 2019
GEO1302566
qiravdeba keTilmowyobili bina diasaxlisis gareSe waRveris centrSi parkTan da mJavewylebTan axlos 568761397
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 60m²
 • miwa : 100m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • xelmisawvdomia : 2019-06-20
 • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, aivani, veranda, sardafi, SemoRobili adgili, kerZo saxli, calke gamoyofili adgili, SezRuduli qmediTunarianoba
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, mdinare
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 271 - 300 sul 477

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq