Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi >> borjomi
dasveneba cemSi
  • dasveneba cemSi
  • dasveneba cemSi
  • dasveneba cemSi
  • dasveneba cemSi

dasveneba cemSi

agvisto 31, 2019
GEO1224299
dasveneba cemSi ,kerZo,myudro da keTilmowyobil saxlSi.individualuri sveli wertilebiT.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 50m²
  • miwa : 50m²
  • oTaxebis raodenoba : 4
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 4
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 3
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 421 - 450 sul 479

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq