Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi >> borjomi
qiravdeba saxli RikanSi yofil 4 sammarTvelosTan 60 larad wynar adgilze.
 • qiravdeba saxli RikanSi yofil 4 sammarTvelosTan 60 larad wynar adgilze.
 • qiravdeba saxli RikanSi yofil 4 sammarTvelosTan 60 larad wynar adgilze.
 • qiravdeba saxli RikanSi yofil 4 sammarTvelosTan 60 larad wynar adgilze.
 • qiravdeba saxli RikanSi yofil 4 sammarTvelosTan 60 larad wynar adgilze.
 • qiravdeba saxli RikanSi yofil 4 sammarTvelosTan 60 larad wynar adgilze.
 • qiravdeba saxli RikanSi yofil 4 sammarTvelosTan 60 larad wynar adgilze.
 • qiravdeba saxli RikanSi yofil 4 sammarTvelosTan 60 larad wynar adgilze.
 • qiravdeba saxli RikanSi yofil 4 sammarTvelosTan 60 larad wynar adgilze.
60lari

qiravdeba saxli RikanSi yofil 4 sammarTvelosTan 60 larad wynar adgilze.

seqtemberi 14, 2019
GEO1308386
likanSi, (yofili 4-e samarTvelos) mimdebared, romanovebis sasaxlis maxloblad, qiravdeba 75 kv.m. garemontebuli sakuTari saxli 40 kv.m ezoTi. saxlSi aris saSxape da tualeti, cxeli wyali, buxari, gazi, macivari, televizori, interneti da yvela saWiro aveji. Sesasvleli kari rkinisaa, fanjrebze ayenia gisosebi. sastumro oTaxi aris 32 kv m. saZinebeli 17, samzareulo 11, xoli 6, abazana 4 kv.m. SeiZleba ganTavsdes 4–5 adamiani. sakontaqto mob. 597 505134 Viber, WhatsApp, skype- nonamedsky
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 75m²
 • miwa : 40m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, buxari, SemoRobili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, wifi (ukabelo interneti), televizori
 • samezoblo : maRaziebi, mdinare
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 31 - 60 sul 69

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq