Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qiravdeba erT oTaxiani bina dRiurad
  • qiravdeba erT oTaxiani bina dRiurad
  • qiravdeba erT oTaxiani bina dRiurad
  • qiravdeba erT oTaxiani bina dRiurad
  • qiravdeba erT oTaxiani bina dRiurad
  • qiravdeba erT oTaxiani bina dRiurad
50lari

qiravdeba erT oTaxiani bina dRiurad

seqtemberi 18, 2019
GEO405087
qiravdeba erT oTaxiani keTilmowyobili bina. kompleqtSi Sedis: misaRebi (1 sawoli, televizori, macivari,kuxna,magida-oTxi skamiT mdivani), saZinebeli (orsawoliani safa, Skafi, ), tvaleti abano civi da cxeli wyliT.q. baTumi. maxinjauri zRvidan 20 metro. msurvelebma damikavSirdiT 595384800. adamiaebis raodenoba ar aris gansazRvruli
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 61 - 90 sul 156

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq