Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qiravdeba bina zRvis sezonze
 • qiravdeba bina zRvis sezonze
 • qiravdeba bina zRvis sezonze
 • qiravdeba bina zRvis sezonze
 • qiravdeba bina zRvis sezonze
 • qiravdeba bina zRvis sezonze
 • qiravdeba bina zRvis sezonze
 • qiravdeba bina zRvis sezonze
 • qiravdeba bina zRvis sezonze
70lari

qiravdeba bina zRvis sezonze

ivnisi 14, 2019
GEO1304037
bina mdebareobs zRvidan 5 wuTis savalze,inasariZis #1 ,“ialCinTan“ . 40 kv.m. farTobis,naTeli axalgaremontebuli.binaSi aris kondincioneri, televizori, gazqura, macivari, sarecxi manqana, cxeli wyali 24 saaTis ganmavlobaSi.yvelaferi Tqveni komfortisTvis. saukeTeso mdebareobiT ,aqvea : 2 didi supermarketi („ialCni“, „vilmarti“),sakonditro,sacxobi , saSaurme da a.S. moZraobs transporti qalaqis yvela mimarTulebiT. SesaZlebelia, ezoSi manqanis parkirebac. fasi: 70 lari (dRe), agvistoSi – 80 lari tel. 555 47 96 78
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 40m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • damatebiTi gadasaxadebi : 70lari
 • keTilmowyoba : parkingi
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 151 - 151 sul 151

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq